Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky INOX STEEL  a. s. – platnost od 1. 11. 2017

 


1. Všeobecná ustanovení

1.1. INOX STEEL  a. s. jako prodávající pro prodej zboží používá tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které blíže upravují obsah smluvního vztahu založeného na kupní smlouvě. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, platí zejména právní úprava obsažená v občanském zákoníku. Vzniklé smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.2. Ze smluvního vztahu jsou vyloučeny všeobecné obchodní podmínky kupujícího.

1.3. Jiné podmínky smluvního vztahu, než zde uvedené, musí být dohodnuty v konkrétní smlouvě a mají vždy přednost před zněním těchto VOP. Jakákoliv ujednání učiněná mezi smluvními stranami po uzavření jednotlivé smlouvy jsou platná, jsou-li vzájemně písemně potvrzena.

1.4. Prodávající odpovídá za dodané zboží v rozsahu stanoveném platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

1.5. Dodávky zboží budou realizovány na základě objednávky, kupní smlouvy, nebo jiného typu smlouvy.

1.6. Prodávající provede potvrzení objednávky objednateli elektronicky, zasláním e-mailu.

 

2. Cena

2.1. Dohodnutá cena zboží je vždy uvedena bez DPH (nezahrnuje daň z přidané hodnoty). Cena balného, včetně obalu a cena za přepravu budou prodávajícím uvedeny a účtovány zvlášť.

 

3. Platební podmínky

3.1. Podkladem pro provedení platby je faktura, daňový doklad vystavený prodávajícím. Splatnost faktury je 30 dnů, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Faktura bude doručována (e-mailem).

3.2. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího.

3.2. V případě prodlení s placením fakturou vyúčtované kupní ceny je kupující povinen zaplatit z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající předá nebo odešle zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v potvrzené objednávce nebo ve smlouvě.

4.2. Smluvně dohodnutá dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky.

4.3. Prodávající současně se zbožím předá kupujícímu doklady, jejichž předání bylo dohodnuto ve smlouvě, nebo odsouhlaseno v objednávce.

4.4. V případě, že objednatel nepřevezme zboží, a nepřevezme je ani ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy prodávajícího, má prodávající právo účtovat mu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží. Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího na zaplacení škody v plné výši.

4.5 Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží, určené kupní smlouvou, v množstevní odchylce, která činí ± 10 % kupní smlouvou sjednaného zboží, pokud se s kupujícím nedohodne písemně jinak. Pokud prodávající dodá kupujícímu menší objem zboží, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, avšak ve sjednané toleranci, platí, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží byl řádně splněn a kupující není oprávněn, pokud se s prodávajícím nedohodne písemně jinak, požadovat dodání chybějícího množství zboží. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v rozsahu skutečně dodaného zboží. Pokud prodávající dodá kupujícímu větší objem zboží, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, avšak ve sjednané toleranci, je kupující povinen dodávku přijmout a za přebytečné zboží zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené ve smlouvě.

 

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny v plné výši.

5.2. Kupující se zavazuje, že před nabytím vlastnictví nezatíží předmět koupě právy třetích osob, ani na třetí osoby nepřevede vlastnické právo.

 

6. Odpovědnost za vady

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na nějž se vztahuje záruka, bude prodávající řešit na své náklady do 30 dnů od nahlášení vad ze strany objednatele (kupujícího).

6.2. Zjištěné vady zboží je objednatel (kupující) povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od data převzetí zboží, jinak odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud již došlo ze strany kupujícího ke zpracování zboží, a to i jen částečnému, zejména ke zpracování tepelnému.

 

7. Záruční podmínky

7.1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Seznámení kupujícího (objednatele) s těmito VOP je realizováno elektronickou formou. Kupující přijetím e-mailu s těmito VOP s nimi vyslovuje souhlas.

 

V Hranicích, dne 1. 11. 2017

INOX STEEL a. s.

Macura Petr

Statutární ředitel